On air from 12h till 18h

RADIO MEMORANDUM is een gezamenlijk initiatief van de beeldende kunstensector in Antwerpen. We willen het graag over belangrijke onderwerpen hebben — geld, ruimte, innovatie en samenleving — om input voor een nieuw memorandum te verzamelen dat we naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 aan de beleidsmakers lokaal maar ook nationaal willen voorstellen. De gesprekken worden live uitgezonden via radio WE ARE VARIOUS en overstijgen immers lokale problematieken.

Datum: 20 mei 2023
Uren: 12h – 18h
Locatie: De Studio,  Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen
Moderator: Rens Cools

Thema’s:
De uitzending wordt gestructureerd door 4 kernthema’s: ruimte, geld, innovatie en samenleving. Deze thema’s zullen het voorwerp zijn van kleine rondetafelgesprekken met 5 tot 6 deelnemers. Elke deelnemer brengt een kort voorbereid statement rond het thema waarna een gemodereerd groepsgesprek volgt.

Thema 1: Ruimte — om 12u
Kunsten hebben ruimte nodig: ruimte om te presenteren én even goed ruimte om te creëren, om te produceren, om te stockeren. In praktijk is de ruimte schaars. We zien artistieke plekken sluiten (met het nieuws van Onder Stroom als het meest recente maar lang niet de laatste), we zien kunstenaars in onveilige ruimtes werken. Gevestigde initiatieven hebben net iets vaker een vaste ruimte dan de jongere. Het hebben van een vaste plek wordt weleens als bestaanszekerheid gezien: terwijl nomadische initiatieven vaker een korter leven hebben. Welke rol speelt de plaats die kunsten en cultuur innemen, in de stadsontwikkeling? Hoe zit het met het leegstand?

deelnemers rondetafel: Bart Biermans (architect), Greet Vlegels (MORPHO), Jesse Van Winden (Level Five), Johan Pas (KASKA), Orphea Aerts (KdG)

Thema 2: Geld — om 14u
Het ecosysteem van de beeldende kunstensector bestaat uit for-profit en non-profitplatformen. Nonprofits en individuele kunstenaars doen beroep op subsidiëringsinstrumenten. Fair practice-discours vestigt aandacht op correcte verloningen. Kunstwerkattest maakt het mogelijk dat de kunstenaars en kunstwerkers toegang krijgen tot de sociale zekerheid zoals de andere werkers het al hebben. Geld speelt hierbij een cruciale rol, maar vaak mijdt men om het te benoemen. In deze sessie willen we een kat een kat noemen en het over geld hebben. Hoe kunnen we hierover praten? Wat betekent het om de kunsten als financiële activiteit te zien? Wat is het verschil tussen subsidies en investeringen? Heeft kunst wel waarde en kan je die enkel in de cijfers uitdrukken?

deelnemers rondetafel: Els Vanheusden (jurist), Andrej Babenko (kunstenaar), Stella Lohaus (LLS Paleis), Amani El Haddad (Gents Kunstenoverleg)

Thema 3: Innovatie — om 15u
Hebben kunsten en innovatie iets gemeen? Onderzoek toont aan dat in de gebieden met bredere aanwezigheid van kunstenaars, ook in hogere mate innovatieve bedrijven aanwezig zijn: daar waar kunstenaars zijn, gaat de samenleving als geheel sneller en verder vooruit.
Verschillende steden — Chicago, Glasgow, Dublin, — experimenteren met het tewerkstellen van kunstenaars in niet-artistieke sectoren.
Er zijn steeds meer projecten waar kunst en wetenschap hand-in-hand gaan. Vóór industrialisering was er niet eens een onderscheiding tussen “kunstenaar” en “wetenschapper”. Is het wel zo dat de kunstenaars de medemens stimuleren om te vernieuwen en te verbeelden? Welke rol spelen kunsten in de vooruitgang?

deelnemers rondetafel: Matthijs De Block (kunstenaar), Badra Djait (UGent), Anyuta Wiazemsky Snauwaert (NICC)

Thema 4: Samenleving — om 16u
Het lijkt soms alsof kunsten en kunstenaars op een apart eilandje zitten en niet echt betrokken zijn in de maatschappij. Polariserende uitspraken van bepaalde politici zijn dan ook weinig behulpzaam. In hoeverre zijn de kunsten daar ook aan zichzelf te danken? In praktijk echter — vandaag en vroeger, in België en elders — zijn kunstenaars betrokken in de brede samenleving: in onderwijs en zorg, in samenlevingsopbouw en economie, zelfs voor toerisme en economie zijn kunsten van belang. Hoe articuleren we dat? Hoe beargumenteren we dat de (toegang tot) kunsten een menselijke basisbehoefte is? Waarom ontbreekt er waardering voor het beroep van kunstenaar, waarom wordt dit beroep soms in vraag gesteld en hoe kunnen we dit rechtzetten?

deelnemers rondetafel: Katrien Reist (SOTA), Vlad Ionescu (PXL/UHasselt), Joachim Naudts (Kunsthal Extra City), Madonna Lenaert (KASK), Lars Hiele (KdG)

Open mic — om 17u
Heb je nog een ander thema in gedachten die in de uitzending van RADIO MEMORANDUM nog niet aan bod kwam? Van 17u tot 18u is er een ruimte voor open mic voorzien. Kom en verkondig je ideeën.

 

RADIO MEMORANDUM is a joint initiative of the visual arts sector in Antwerp. We would like to talk about important topics – money, space, innovation and society – to gather input for a new memorandum that we want to present to policymakers locally but also nationally on the occasion of the 2024 elections. The talks will be broadcast live on WE ARE VARIOUS radio and, after all, transcend local issues.

Date: 20 May 2023
Hours: 12- 18h
Location: The Studio, Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerp
Moderator: Rens Cools

Themes:
The broadcast will be structured by 4 key themes: space, money, innovation and society. These themes will be the subject of small round-table discussions with 5 to 6 participants. Each participant will bring a brief prepared statement around the theme followed by a moderated group discussion.

Theme 1: Space – at 12h
Arts need space: space to present as well as space to create, to produce, to stock. In practice, space is scarce. We see artistic spaces closing (with the news of Onder Stroom being the most recent but by no means the last), we see artists working in unsafe spaces. Established initiatives are just slightly more likely to have a permanent space than the younger ones. Having a fixed space is sometimes seen as a security of existence: while nomadic initiatives are more likely to have shorter lives. What role does the place occupied by arts and culture play, in urban development? What about vacancy?

Talks by: Bart Biermans (architect), Greet Vlegels (MORPHO), Jesse Van Winden (Level Five), Johan Pas (KASKA), Orphea Aerts (KdG)

Theme 2: Money – at 14h
The ecosystem of the visual arts sector consists of for-profit and non-profit platforms. Nonprofits and individual artists appeal to subsidy instruments. Fair practice discourse draws attention to correct remuneration. Artwork attestation allows artists and art workers to access social security as other workers already have it. Money plays a crucial role here, but people often avoid naming it. In this session, we want to call a cat a cat and talk about money. How can we talk about this? What does it mean to think of the arts as a financial activity? What is the difference between grants and investments? Does art have value and can you express it only in numbers?

Talks by: Els Vanheusden (jurist), Andrej Babenko (kunstenaar), Stella Lohaus (LLS Paleis), Amani El Haddad (Gents Kunstenoverleg)

Theme 3: Innovation – at 15h
Do arts and innovation have something in common? Research shows that in areas with wider presence of artists, there are also higher rates of innovative businesses: where there are artists, society as a whole advances faster and further.
Several cities – Chicago, Glasgow, Dublin, – are experimenting with employing artists in non-artistic sectors.
There are more and more projects where art and science go hand-in-hand. Before industrialisation, there was not even a distinction between “artist” and “scientist”. Is it true that artists encourage fellow humans to innovate and imagine? What role do arts play in progress?

Talks by: Matthijs De Block (kunstenaar), Badra Djait (UGent), Anyuta Wiazemsky Snauwaert (NICC)

Theme 4: Society – at 16h
It sometimes seems as if arts and artists are on a separate island and not really involved in society. Polarising statements by certain politicians are therefore unhelpful. To what extent are the arts to blame for that too? In practice, however – today and in the past, in Belgium and elsewhere – artists are involved in wider society: in education and care, in community building and economics, even for tourism and economics, the arts are important. How do we articulate that? How do we argue that (access to) the arts is a basic human need? Why is the artist profession lacking appreciation, why is it sometimes questioned and how can we rectify this?

Talks by: Katrien Reist (SOTA), Vlad Ionescu (PXL/UHasselt), Joachim Naudts (Kunsthal Extra City), Madonna Lenaert (KASK), Lars Hiele (KdG)

Open mic – at 17h
Do you have another topic in mind that was not yet covered in the RADIO MEMORANDUM broadcast? From 17h to 18h, an open mic space will be provided. Come and proclaim your ideas.

TRACKLIST